Scary Diagnosis Overshadows Alan Jackson’s Lifetime Achievement Award